FRANCISZKAŃSKI ZAKON ŚWIECKICH

REGION KRAKOWSKI

Strona dwóch Wspólnot Miejscowych FZŚ przy kościele Braci Mniejszych Kapucynów

w Krakowie (ul. G. Korzeniaka 16 oraz ul. Loretańska 11)

OKRES ZWYKŁY – ROK B

Kapituła Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

Opublikowano: 7 lipca 2021

 

3 lipca 2021 roku w krakowskim klasztorze Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów przy ul. Loretańskiej 11 odbyła się kapituła sprawozdawczo-wyborcza Regionu krakowskiego Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.

Kapitule przewodniczył br. Antoni Urban – zastępca przełożonej generalnej Rady Narodowej FZŚ w Polsce. W wydarzeniu tym uczestniczyło: 60. braci i sióstr FZŚ, delegatów na kapitułę oraz br. Tadeusz Bargiel OFMCap – asystent narodowy FZŚ, br. Wojciech Hołuj OFM – asystent regionalny, br. Tomasz Żak OFMCap – asystent regionalny i prowincjalny. br. Robert Miller OFMCap – asystent prowincjalny i br. Łukasz Stec OFMCap – asystent lokalny.

Po uroczystej Mszy świętej nastąpiła sesja sprawozdawcza kapituły. Po dyskusji nad przedstawionymi dokumentami kapituła udzieliła absolutorium ustępującej Radzie i przystąpiono do wyborów nowej przełożonej i Rady.

W skład nowej Rady weszli:
s. Małgorzata Tomczak – przełożona;
s. Agnieszka Wolan – zastępca przełożonej;
s. Halina Wideł
s. Teresa Romejko
s. Krystyna Biernat
br. Paweł Jezioro
s. Jolanta Ulman
s. Urszula Podlecka

Bogu niech będą dzięki za wszelkie dobro, które dokonało się przez posługę dotychczasowej przełożonej s. Jadwigi Wojas i jej rady. Niech Pan błogosławi nowym przełożonym i radzie oraz całemu Franciszkańskiemu Zakonowi Świeckich.

Region Krakowski FZŚ istnieje od kapituły w dniu 26 września 1993 roku. Aktualnie liczy 34 Wspólnoty Miejscowe położone na terenie Archidiecezji Krakowskiej, Diecezji Tarnowskiej i Kieleckiej oraz częściowo Diecezji Bielsko-Żywieckiej i Sosnowieckiej. Na koniec roku 2020 Wspólnota Regionalna liczyła 593 profesów wieczystych, 24 profesów czasowych, 24 nowicjuszy i 9 kandydatów, a więc w sumie 641 członków. Warto zauważyć, że w ostatnim trzechleciu profesję wieczystą złożyło 60 osób.

 

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska

HISTORIA  FRANCISZKANÓW ŚWIECKICH

CZYLI III ZAKONU ŚW. FRANCISZKA

 

Zapewne niejednokrotnie spotkaliście się z nazwą tercjarz franciszkański lub III Zakon Św. Franciszka. Czym jest III Zakon i kim są dziś tercjarze? Gdzie możecie ich spotkać dzisiaj i jak się z nimi skontaktować? Aby odpowiedzieć na te i inne pytania poniżej zamieszczamy syntetyczną informację na temat istnienia i działania Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Kościele w Polsce. Celem naszym jest podzielenie się rzeczywistością naszego życia w czasie obecnym oraz promocja FZŚ w kościołach lokalnych jako skutecznego i sprawdzonego narzędzia apostolskiego w dziele ewangelizacji i życia wartościami chrześcijańskimi.

I.  Historia

Początki Franciszkańskiego Zakonu Świeckich sięgają roku 1221, w którym św. Franciszek wychodząc naprzeciw potrzebom Kościoła i ludzi świeckich żyjących w rodzinach, zaproponował im nową formę życia ideałami Ewangelii, nazywając ich Braćmi i Siostrami od Pokuty.

Pierwsze wspólnoty III Zakonu Św. Franciszka na ziemiach polskich powstały po przybyciu franciszkanów I Zakonu do Wrocławia w roku 1236 i do Krakowa w roku 1237. Przez cały okres średniowiecza oraz w ciągu dalszych wieków III Zakon Św. Franciszka  był bardzo liczny, zrzeszając osoby różnych stanów i zawodów, w tym  duchownych diecezjalnych, biskupów, kardynałów oraz papieży. Jest zaszczytem i radością dla obecnie żyjących franciszkanów świeckich, fakt, że tercjarzem franciszkańskim był Sługa Boży Stefan Kardynał Wyszyński. Zachowały się dokumenty, w których mówił o swojej przynależności do III Zakonu i łączności w modlitewnej ze św. Franciszkiem. Wielu franciszkanów świeckich modli się za wstawiennictwem Prymasa Tysiąclecia, prosząc równocześnie o Jego rychłą beatyfikację.

Rozwijające się dzieła apostolskie prowadzone przez III Zakon Św. Franciszka upadły w okresie międzywojennym lub zostały administracyjnie zlikwidowane w okresie okupacji hitlerowskiej i terroru stalinowskiego. Po II wojnie światowej, w okresie stalinizmu  III Zakon nie mógł oficjalnie istnieć, lecz dzięki modlitwie tych którzy ocaleli oraz wsparciu życzliwości kapłanów przetrwał ten trudny okres .

 

Odrodzenie III Zakonu, już jako Franciszkańskiego Zakonu Świeckich nastąpiło po II Soborze Watykańskim, na podstawie zatwierdzonej 25 lat temu przez Ojca Świętego Pawła VI Reguły FZŚ.

 

II.  Charakter prawny i cel

Zmiana charakteru prawnego nastąpiła po Vaticanum II. Zakon z bractwa pobożnościowego stał się stowarzyszeniem kościelnym ludzi świeckich, posiadającym własne struktury organizacyjne. „Franciszkański Zakon Świeckich rządzi się prawem powszechnym Kościoła i własnym Regułą, Konstytucjami Generalnymi, Rytuałem i Statutami partykularnym” (KG 4,1).

 

Według obowiązującego prawa kościelnego Franciszkański Zakon Świeckich jest stowarzyszeniem powszechnym – międzynarodowym, a w świetle kan. 303 KPK - jest III zakonem.

Obecnie, po zatwierdzeniu Statutu Wspólnoty Narodowej FZŚ przez Prezydium Rady Międzynarodowej, Rada Narodowa FZŚ podejmuje działania w celu uzyskania osobowości prawnej w państwie, w trybie drogi konkordatowej.

 

Franciszkanie świeccy, bo tak obecnie nazywani są tercjarze, stawiają sobie za cel dążenie do doskonałości chrześcijańskiej na wzór św. Franciszka, żyjąc w świecie. Oprócz pielęgnowania ducha modlitwy i życia sakramentalnego uczestniczą w rekolekcjach, dniach skupienia, pielgrzymkach i innych formach doskonalenia duchowego. Są otwarci na wszystkich. Każdy katolik – kobieta i mężczyzna, niezależnie od stanu społecznego może w ich wspólnocie być przyjęty i znaleźć swoje własne miejsce.

 

Szczególny nacisk Reguła kładzie na apostolat: przykładu, słowa, pełnienie dzieł miłosierdzia, oraz budowanie świata bardziej braterskiego i ewangelicznego. Tak jak św. Franciszek, jego świeccy naśladowcy żyją zgodnie z Regułą w łączności z Kościołem w posłuszeństwie  Ojcu Świętemu i całej hierarchii kościelnej.

 

III.  Dzień dzisiejszy Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

Franciszkański Zakon Świeckich w Polsce dzieli się na 16 regionów, terytorialnie pokrywających się w zasadzie z metropoliami lub diecezjami Kościoła Katolickiego i liczy blisko 17 tysięcy członków, skupionych w ok. 600 wspólnotach działających przy klasztorach franciszkańskich i parafiach diecezjalnych.

Działalność Wspólnot na poszczególnych poziomach struktur (ogólnopolskim, regionalnym i miejscowym) jest kierowana i ożywiana przez odpowiednią Radę z Przełożonym, wybieraną w tajnym głosowaniu podczas kapituł wyborczych odbywających się co trzy lata. W skład Rady z urzędu wchodzą Asystenci duchowi mianowani przez Ministrów Prowincjalnych Zakonu Braci Mniejszych, sprawujących nad FZŚ „wyższe kierownictwo” (kan. 303). Asystenci duchowi dbają o zachowanie przez członków FZŚ wierności charyzmatowi franciszkańskiemu, jedności z Rodziną Franciszkańską oraz współpracują w zakresie formacji.

Działalnością FZŚ na poziomie ogólnopolskim kieruje Rada Narodowa z Przełożonym/ą/ Narodowym/ą/ i Przewodniczącym Konferencji Asystentów Narodowych (z Zakonu I). Rada Narodowa podlega Radzie Międzynarodowej z siedzibą w Rzymie. Siedzibą Rady Narodowej FZŚ jest klasztor OO. Franciszkanów Prowincji Matki Bożej Anielskiej (OFM) w Warszawie, ul. Modzelewskiego 98a.

   Patronką Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Polsce jest  bł. Aniela Salawa, a tercjarzami (franciszkanami świeckimi) byli m.in. Sługa Boży Ksiądz Stefan Kardynał Wyszyński, św. Sebastian Pelczar, bł. Antoni Rewera - członek Rady Głównej III Zakonu Św. Franciszka oraz  gen. Józef Haller, artysta malarz Jacek Malczewski i inni. (…).

Zachęcamy tych wszystkich, którzy czując w sobie ducha franciszkańskiego pragną naśladować Jezusa Chrystusa na wzór św. Franciszka żyjąc w stanie świeckim, aby przyłączyli się do naszej wspólnoty franciszkańskiej – licznej rzeszy sióstr i braci w całej Polsce – i by razem z nami głosili współczesnemu światu, a szczególnie naszym rodakom przesłanie pokoju i dobra.

Tekst oprac. przez Radę Narodową FZŚ w Polsce (uaktualniony).

 

 

 

Św. Jadwiga królowa Patronka Regionu

Św. Franciszek z Asyżu

 

Strona główna

Dokumenty

Formacja

Informacje

Kapucyni

Humor

Linki

Kontakt

 

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: image012

 

 

Opis: Opis: Image

 

 

 

Opis: Opis: Image

 

 

 

Darmowy licznik odwiedzin

© Wszelkie prawa zastrzeżone

Projekt  strony i obsługa:

M. Wolter OFMCap

(2021)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis: Image