Nasza Wspólnota Miejscowa FZŚ

(Kraków, ul. Korzeniaka 16)

Rada Wspólnoty Miejscowej

Terminy spotkań Wspólnoty

Galeria foto

Kronika

CHARYZMAT

Św. Franciszek założył „III Zakon” z myślą o wszystkich, którzy chcieliby w swoim środowisku życia (zgodnie ze swoim świeckim stanem) naśladować Jezusa ubogiego, pokornego i posłusznego Bogu Ojcu.  "Reguła życia Franciszkanów Świeckich jest następująca: zachować Ewangelię Pana naszego Jezusa Chrystusa, (ubogiego, pokornego i posłusznego Ojcu) naśladując św. Franciszka z Asyżu, dla którego Chrystus był natchnieniem i centrum życia w odniesieniu do Boga i ludzi”.

 

 

Odpust zupełny dla FZŚ

28.04 - bł. Luchezjusz I Tercjarz
15.05św. Małgorzaty z Kortony
 08.06 - św. Jadwigi Królowej - Patronka FZŚ

           - Regionu    Krakowskiego

02.08 - M.B. z Porcjunkuli
11.08 - św. Klary
25.08 - św. Ludwika Króla Francji

04.09 – św. Róża z Viterbo

09.09bł. Aniela Salawa - Patronka FZŚ w Polsce
04.10 - św. Franciszka z Asyżu
17.11 - św. Elżbiety Węgierskiej - Patronka FZŚ
29.11 - Wszystkich Świętych Zakonu Serafickiego
08.12 - Niepokalanego Poczęcia N.M.P.

 

 

 

          

Jesteśmy franciszkanami świeckimi – katolicką Wspólnotą osób świeckich żyjących w rodzinach, w małżeństwach lub samotnie, chcących na co dzień żyć charyzmatem św. Franciszka. Nie składamy ślubów zakonnych (czystości, ubóstwa i posłuszeństwa)  tak jak pierwsze zakony (męskie) czy drugie (żeńskie), lecz przyrzeczenie życia zgodnie z Regułą.   Jako osoby świeckie pozostajemy pod opieką duchową asystenta, w naszym wypadku, z Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów (są franciszkanami o czym nie każdy wie) . Każda Wspólnota miejscowa jest podstawową komórką Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Posiada własną Radę Wspólnoty. Struktura FZŚ na świecie– Rada Międzynarodowa, Rady Narodowe, Regiony, Wspólnoty lokalne.

Nasza Wspólnota szczególnie zaangażowana jest w pomoc charytatywną, pomoc klasztorowi w różnych dziełach, odwiedzanie chorych, wydawanie posiłków biednym, wspieranie misji afrykańskich.

 

Zapraszamy do naszej Wspólnoty wszystkich, którzy są zauroczeni charyzmatem św. Franciszka z Asyżu. Staramy się tworzyć wspólną rodzinę franciszkańską, w której każdy dobrze się czuje i  dzieli swoimi talentami otrzymanymi od Pana, Boga. Nikt, kto posiada wyższe wykształcenie, nie uzurpuje sobie specjalnego traktowania. Nie wartościujemy ludzi według posiadanego wykształcenia, tytułów naukowych czy otrzymanych talentów. Tworzymy jedną wielką rodzinę, w której każdy bezinteresownie pomaga innym w ramach swych możliwości.

ZASADY  PRZYJĘCIA DO FZŚ

Warunkiem przyjęcia do FZŚ jest życie w łączności z Kościołem, dobra opinia moralna oraz okazywanie wyraźnych oznak powołania. Członkami Franciszkańskiego Zakonu Świeckich mogą zostać katolicy ochrzczeni, którzy przyjęli sakrament bierzmowania i ukończyli 18 rok życia, ludzie stanu wolnego (panny, kawalerowie, wdowy i wdowcy), żyjący w związkach małżeńskich sakramentalnych, a także osoby duchowne: klerycy, księża, biskupi.
      Prośba o przyjęcie winna być skierowana do miejscowej wspólnoty, której rada podejmuje decyzję dotyczącą przyjęcia nowych członków.
Włączenie do wspólnoty następuje w trzech etapach:

·         formacja wstępna (postulat) trwająca co najmniej 6 miesięcy,

·         formacja początkowa (nowicjat) trwająca co najmniej jeden rok,

·         przyrzeczenie życia Chrystusową Ewangelią według Reguły FZŚ  (profesja czasowa lub wieczysta).

·         Profesja jest aktem publicznym i kościelnym, uroczystym przyrzeczeniem wobec Kościoła.

Po złożeniu uroczystej profesji rozpoczyna się proces formacji ciągłej, który powinien trwać przez całe życie. Bracia i Siostry są odpowiedzialni za własną formację, aby  rozwijać powołanie otrzymane od Pana w sposób coraz doskonalszy. Wspólnota jest wezwana aby pomagać braciom i siostrom na tej drodze przez serdeczność modlitwę i przykład (KG FZŚ 37,3)

 

ETAPY  FORMACJI

- postulat /formacja wstępna/: (trwa pół roku) czas na zapoznanie się z zasadami życia duchowego, żywotem św. Franciszka i duchowością franciszkańską

oraz   pogłębienie znajomości Ewangelii i katechizmu;
- nowicjat /formacja podstawowa/: (minimum 1 rok)  czas, by zapoznać się z Regułą i nauczyć się nią żyć stosownie do swego stanu;
- profesja czasowa lub wieczysta (uroczyste przyrzeczenie zachowania Reguły);
- formacja ciągła:
a/ ciągła formacja roczna: codzienna Liturgia Godzin, comiesięczne spotkania formacyjno-modlitewne, kwartalne dni skupienia.
b/ formacja dodatkowa: co najmniej raz w roku rekolekcje oraz coroczny zjazd FZŚ  na Jasnej Górze.

Podsumowując możemy powiedzieć, że… Franciszkański Zakon Świeckich jest Wspólnotą - Rodziną, w której świeccy realizują swoje powołanie do świętości, przez życie Ewangelią w świecie, za przykładem św. Franciszka z Asyżu i według wskazań Kościoła. Zasady życia Franciszkanów świeckich określone są przez Regułę, Konstytucje i Statuty zatwierdzone przez Kościół oraz Dokumenty Stolicy Apostolskiej.

Swoje powołanie do świętości Franciszkanie świeccy wypełniają w świecie w ramach obowiązków rodzinnych, zawodowych, społecznych i politycznych swego świeckiego stanu. Przez ciągłe nawracanie się i pokutę dążą do miłości doskonałej, naśladując Jezusa Chrystusa posłusznego, ubogiego i ukrzyżowanego. Przykładem na tej drodze jest św. Franciszek, który pociągnął za sobą wielu ludzi różnych epok.  Także w czasach obecnych wielu podejmuje trud pójścia za Chrystusem drogą franciszkańską, aby zdążać ku pełni człowieczeństwa i miłości doskonałej.

Nasza Wspólnota istniejąca, przy kościele parafialnym Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie - Olszanicy, liczy 7 osób ( jesteśmy w różnym wieku, przeważają osoby starsze).  Nikt z nas nie oczekuje na jakieś nadzwyczajne traktowanie. Wszyscy niezależnie od  wykształcenia, wieku, płci itp. wspomagamy się  wzajemnie, by uczynić modlitwę i rozważanie Ewangelii duszą swego życia i działania. Posługujemy potrzebującym (wolontariat – odwiedziny i pomoc chorym, wspieranie misji, włączanie się w różne dzieła  Kościoła - wg potrzeb). Jesteśmy otwarci dla każdej grupy wiernych, tzn. wszyscy katolicy (z Krakowa i okolic)- mężczyźni i kobiety oraz młodzież, która ukończyła 18 rok życia, mogą przynależeć do naszej Wspólnoty.

 

Strona główna